ارسال شده توسط سعید خرمی

تمدید مهلت برای متقاضیان عضویت در کارگروه‌های تخصصی تا یکشنبه دهم آذرماه

?نظر به اختلالات ارتباطی و اینترنتی روزهای اخیر مهلت دریافت مدارک متقاضیان عضویت در کارگروه‌های تخصصی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران تا تاریخ شنبه نهم آذرماه تمدید شده است. با عنایت…
فهرست