شرکاء و مدیران موسسه

نیما اخباری

شریک موسس

شریک موسسه حسابرسی ارقام پویا (حسابداران رسمی)
عضو انجمن حسابداران رسمی و خبره کانادا CPA- صلاحیت حسابرسی و مالیات
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران IACPA
عضو انجمن حسابداران خبره ایران IICA
کارشناس رسمی دادگستری – صلاحیت ارزیابی سهام و سهم الشرکه
کارشناسی ارشد مدیریت MBA و کسب تحصیلات حرفه ای حسابداری در دانشگاههای فردوسی مشهد، دانشگاه رایرسون کانادا و دانشگاه تورنتو.

سعید خرمی

سعید خرمی

شریک حسابرسی

شریک حسابرسی موسسه حسابرسی ارقام پویا (حسابداران رسمی)
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو پیوسته انجمن حسابداری ایران
کارشناس رسمی دادگستری
کارشناسی حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

محمود نصرتی

شریک حسابرسی

شریک موسسه حسابرسی ارقام پویا(حسابداران رسمی)
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
کارشناس رسمی دادگستری
عضو انجمن حسابداران خبره ایران
کارشناسی حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

محمد رضا شادانی

محمدرضا شادانی

مدیر حسابرسی

مدیر فنی موسسه حسابرسی ارقام پویا (حسابداران رسمی)
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد مشهد
کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد نیشابور

آرش خیرخواه

آرش خیرخواه

مدیر حسابرسی

مدیر فنی موسسه حسابرسی ارقام پویا(حسابداران رسمی)
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
دکتری حسابداری دانشگاه آزاد شاهرود

علی غرنوی

علی اکبر غزنوی

مدیر حسابرسی و توسعه بازار

مدیر فنی و توسعه بازار موسسه حسابرسی ارقام پویا (حسابداران رسمی)
عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
کارشناس رسمی دادگستری
کارشناسی حسابداری دانشگاه آزاد مشهد
دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تهران

بهزاد اخباری

بهزاد اخباری

مدیر هماهنگ کننده

مدیر هماهنگ کننده موسه حسابرسی ارقام پویا(حسابداران رسمی)
کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد نیشابور
کارشناسی ارشد علوم بانکی موسسه بانکداری

فهرست